Duyurular ve Haberler Alternate Text
Anasayfa /  Duyurular ve Haberler / 
Roket ve Patlayıcı Fabrikası Yazlık/Kışlık Antistatik Aleve Dayanıklı İş Elbisesi Ve Yazlık/Kışlık İletken İş Ayakkabısı Alımı İlanı

YAZLIK/KIŞLIK ANTİSTATİK ALEVE DAYANIKLI İŞ ELBİSESİ VE YAZLIK/KIŞLIK İLETKEN İŞ AYAKKABISI ALINACAKTIR.

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.

ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yazlık/Kışlık Antistatik Aleve Dayanıklı İş Elbisesi Ve Yazlık/Kışlık İletken İş Ayakkabısı alımı MKE Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik’in 24 üncü maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

 2021/470510

İşin Adı

:

Yazlık/Kışlık Antistatik Aleve Dayanıklı İş Elbisesi Ve Yazlık/Kışlık İletken İş Ayakkabısı Alımı

İhale Türü - Usulü

:

 Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - Şirketin

 

 

a) Adresi

:

Tatlıca Mah. Cengiz Topel Sk. No:36/A 06780 Elmadağ / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0312 863 46 80 / 0312 863 05 72

c) Elektronik posta adresi

:

 mkebarutsan@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

-

2 -  İhale Konusu Malın

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

I.KISIM:

245 Çift Yazlık İletken İş Ayakkabısı

180 Çift Kışlık İletken İş Ayakkabısı

II.KISIM:

235 Takım Yazlık Antistatik Aleve Dayanıklı İş Elbisesi                                                                       235 Takım Kışlık Antistatik Aleve Dayanıklı İş Elbisesi

 

b) Teslim Yeri

:

Şirketin adresine teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi

:

T0: Sözleşmenin imzalandığı tarih olmak üzere; her iki kısımdaki malzemeler To+60 gün içerisinde teslim edilecektir. (Erken teslimat kabul edilecektir.)

3- İhalenin

 

 

a) Yapılacağı yer

:

Şirketin adresindeki Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

27.08.2021 - 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli,

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

g) İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması geren kriterler:

Şirket tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. I.KISIM İletken İş Ayakkabıları İçin Teklifte bulunan istekliler; Yazlık ve Kışlık İletken İş Ayakkabısı olmak üzere ayrı ayrı birer çift numuneyi, teklifleri ile birlikte, üzerinde firma bilgileri ve numunenin hangi kalem malzemeye ait olduğu bilgisi görünecek şekilde Şirkete teslim edecektir. Numune teslim tutanağını ve teslim edilen ayakkabıların S.076.3-50 nolu teknik şartnameye uygun olduğunu belirtir taahhütnameyi teklif zarflarının içerisinde Şirkete sunacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

(İhale üzerine yapılan istekli tarafından İletken iş ayakkabısı malzemeleri için akredite bir kuruluşa test işlemleri yaptırılacak olup bu kapsamda 15 çift ayakkabı ve 1 çift ayakkabı malzemesi akredite kuruluşa -tüm maliyeti istekli/yükleniciye ait olmak üzere- teslim edilecektir. 15 çift ayakkabı ve 1 çift ayakkabı malzemesi sipariş miktarına dahil olmayıp ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

II.KISIM Yazlık ve Kışlık Antistatik Aleve Dayanıklı İş Elbisesi İçin Teklifte bulunan istekliler; Yazlık ve Kışlık Antistatik Aleve Dayanıklı İş Elbisesi olmak üzere ayrı ayrı birer takım numuneyi, teklifleri ile birlikte, üzerinde firma bilgileri ve numunenin hangi kalem malzemeye ait olduğu bilgisi görünecek şekilde Şirkete teslim edecektir. Numune teslim tutanağını ve teslim edilen malzemelerin 05.02.2020 tarih ve 02 revizyon nolu teknik şartnameye uygun olduğunu belirtir akredite test raporlarını teklif zarflarının içerisinde Şirkete sunacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

5. İhale dokümanı Şirketin adresindeki Ticaret Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL (Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini (HALKBANKASI İBAN: TR56 0001 2001 2610 0013 0000 01) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak şirkete ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Şirketin adresindeki Ticaret Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün olmalıdır.

10. İstekliler, ihale konusu mal kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini Şirketin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. İhale konusu iş için kısmı teklif  verilebilir. Kısmi teklifler aşağıdaki kısımlar için verilecektir.

I. KISIM : 245 Çift Yazlık, 180 Çift Kışlık İletken İş Ayakkabısı

II. KISIM: 235 Takım Yazlık,  235 Takım Kışlık Antistatik Aleve Dayanıklı İş Elbisesi

 

13. İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.

14. Şirketimiz bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

YORUM EKLE
* Adınız
   E-Posta
Uygun görülen mesajlar yayınlanmaktadır. E-posta isteğe bağlıdır. Kesinlikle yayınlanmayacaktır.
* Yorumunuz
Belediyemiz çalışıyor.. Ne mutlu bize
Düzceli, 10.10.2014


Yükleniyor...
X